صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن

صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن

صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن

صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن

فهرست مطلب:
۱-۱- تاریخچه صنعت نساجی در ایران………………………………………………………………………………… ۷
۱-۲-مشکلات و بحران در صنعت نساجی ……………………………………………………………………….. ۸
۳-۱-علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران ………………………………………………………. ۹
۱-۴-لزوم بهبود وضعیت موجود………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۴-۱- تقاضا (بررسی بازار)………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱-۴-۲- بازار مصرف و تولید…

تحقیق کامپوزیت تقویت شده با الیاف

تحقیق کامپوزیت تقویت شده با الیاف

تحقیق کامپوزیت تقویت شده با الیاف

تحقیق کامپوزیت تقویت شده با الیاف

هدف…………………………………………………………………………………… ۲
مقدمه…………………………………………………………………………………… ۲
کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف……………………………………………………… ۳
انواع کامپوزیتهای ذره ای از لحاظ جنس زمینه و تقویت کننده………………………. ۶
کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف……………………………………………………… ۹
خواص کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف……………………………………………. ۱۰
مقدار الیاف…

تحقیق درباره ی افتادگی الیاف

تحقیق درباره ی افتادگی الیاف

تحقیق درباره ی افتادگی الیاف

تحقیق درباره ی افتادگی الیاف

تقلید (شبیه سازی) عملکرد افتادگی پویای الیاف کش دار و الیاف بافته شده ……………………………… ۵
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۵
شکل ۱- محاسبه نیروی حالت ارتجاعی خمیدن: a) خمیدگی قسمت از پارچه مرتبط با ……………… ۱۲
شبیه سازی الیاف و پارچه ها:…………………………………………………………………………….. ۱۳
جدول ۱: خصوصیات فیزیکی نمونه های پارچه بافته شده……………………………………………… ۱۴
جدول ۲: ویژگی های فیزیکی نمونه های…

تحقیق کامل کارخانجات ایران مرینوس  قم

تحقیق کامل کارخانجات ایران مرینوس قم

تحقیق کامل کارخانجات ایران مرینوس  قم

تحقیق کامل کارخانجات ایران مرینوس قم

فهرست مطالب فایل اصلی
 
اطلاعاتی دربارۀ کارخانجات ایران مرینوس……………………………………………………………………….. ۶
قسمت ریسندگی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
ماشین ملانژ :…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
کار ماشین ملانژ :……………………………………………………………………………………………………………………… ۸
ماشین گیل باکس Gill box…

كاراموزي  شرکت ایران پولین

کاراموزی شرکت ایران پولین

کاراموزی  شرکت ایران پولین

کاراموزی شرکت ایران پولین

فهرست مطالب
تاریخچه شرکت ایران پولین :……………………………………………………………. ۶
کنترل پارچه های خام :…………………………………………………………………… ۸
استانداردهای کیفیت ایران پوپلین:……………………………………………………….. ۸
مشخصات پارچه های تولید شده در کارخانه:…………………………………………….. ۹
مراحل مقدماتی سالن:…………………………………………………………………… ۱۰
عیوب مشاهده شده در پارچه:…………………………………………………………… ۱۳
علت عیوب…

تحقیق صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن

تحقیق صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن

تحقیق صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن

تحقیق صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن

فهرست مطلب
فصل اول…………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۱- تاریخچه صنعت نساجی در ایران……………………………………………………. ۶
۲-۱مشکلات و بحران در صنعت نساجی………………………………………………….. ۸
۳-۱ علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران………………………………………… ۱۰
۱-۴-لزوم بهبود وضعیت موجود…………………………………………………………… ۱۱
۱-۴-۱- تقاضا (بررسی بازار)………………………………………………………………. ۱۲
۱-۴-۲- بازار مصرف و تولید داخلی…

تحقیق پردازش زيستي براي پوشاك و منسوجات هوشمند

تحقیق پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند

تحقیق پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند

تحقیق پردازش زیستی برای پوشاک و منسوجات هوشمند

۱- مقدمه……………………………………………………………………………………… ۲
۲- رفتار پشم با آنزیم ها……………………………………………………………………… ۵
۱-۲ ریخت شناسی پشم………………………………………………………………………. ۵
۲-۲واکنش های ناهمگن- عمل کاتالیک آنزیم ها روی پشم و پنبه…………………………… ۶
۳-۲- ضدچروکی…………………………………………………………………………….. ۷
۴-۲- تعدیل به کارگیری………………………………………………………………….. ۱۰
۵-۲- سفیدی و…

گزارش کارآموزی شستشو در کارخانه نساجی

گزارش کارآموزی شستشو در کارخانه نساجی

گزارش کارآموزی شستشو در کارخانه نساجی

گزارش کارآموزی شستشو در کارخانه نساجی

فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………. ۳
۱-پرز سوزی:………………………………………………………………………….. ۳
۲-آهار گیری :………………………………………………………………………….. ۳
۳-شستشوی مقدماتی :………………………………………………………………….. ۳
۵- مرسریزاسون:………………………………………………………………………. ۵
طرزکار دستگاه استنتر:………………………………………………………………… ۷
شرینک :……………………………………………………………………………………

گزارش کارآموزی ریسندگی و بافندگی  کارخانه ایران بافتکار

گزارش کارآموزی ریسندگی و بافندگی کارخانه ایران بافتکار

گزارش کارآموزی ریسندگی و بافندگی  کارخانه ایران بافتکار

گزارش کارآموزی ریسندگی و بافندگی کارخانه ایران بافتکار

فصل اول:آشنایی با کارخانه ریسندگی ایران بافتکار…………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۱ مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۱-۳ کارخانه ایران بافتکار(قطب صنعتی خمین):………………………………………………………………………… ۸
۱- ۴ میزان تولیدات کارخانه:…………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵ جواز تأسیس کارخانه و موقعیت جغرافیایی کارخانه-نوع…

تحقیق كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف

تحقیق کامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تحقیق کامپوزیت های تقویت شده با الیاف

تحقیق کامپوزیت های تقویت شده با الیاف

شهدف:………………………………………………………………………………… ۳
مقدمه :………………………………………………………………………………… ۳
کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف……………………………………………………… ۴
کامپوزیتهای دارای ذرات ریز…………………………………………………………. ۴
انواع کامپوزیتهای ذره ای از لحاظ جنس زمینه و تقویت کننده……………………… ۷
کامپوزیتهای تقویت شده با الیاف…………………………………………………… ۱۱
خواص کامپوزیتهای تقویت شده با…