پاورپوینت زنگ ورزش درس 2 فارسی سوم

پاورپوینت زنگ ورزش درس 2 فارسی سوم

پاورپوینت زنگ ورزش درس 2 فارسی سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زنگ ورزش درس 2 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 19

 

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت زنگ ورزش درس 2 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی…

پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 فارسی سوم

پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 فارسی سوم

پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 فارسی سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 18

 

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی…

پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 فارسی سوم

پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 فارسی سوم

پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 فارسی سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 14

 

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران…

پاورپوینت دریا درس 15 فارسی سوم

پاورپوینت دریا درس 15 فارسی سوم

پاورپوینت دریا درس 15 فارسی سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دریا درس 15 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 13

 

 

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت دریا درس 15 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی…

پاورپوینت ایران آباد درس 14 فارسی سوم

پاورپوینت ایران آباد درس 14 فارسی سوم

پاورپوینت ایران آباد درس 14 فارسی سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران آباد درس 14 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 16

 

 

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت ایران آباد درس 14 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران…

پاورپوینت ایران عزیز درس 12 فارسی سوم

پاورپوینت ایران عزیز درس 12 فارسی سوم

پاورپوینت ایران عزیز درس 12 فارسی سوم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت ایران عزیز درس 12 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 15

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت ایران عزیز درس 12 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با…

پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 فارسی سوم

پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 فارسی سوم

پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 فارسی سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 18

 
 

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران…

پاورپوینت یار مهربان درس 10 فارسی سوم

پاورپوینت یار مهربان درس 10 فارسی سوم

پاورپوینت یار مهربان درس 10 فارسی سوم

 
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یار مهربان درس 10 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 15

 

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت یار مهربان درس 10 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی…

پاورپوینت بوی نرگس درس 9 فارسی سوم

پاورپوینت بوی نرگس درس 9 فارسی سوم

پاورپوینت بوی نرگس درس 9 فارسی سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بوی نرگس درس 9 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 16

 
 

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت بوی نرگس درس 9 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با…

پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 فارسی سوم

پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 فارسی سوم

پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 فارسی سوم

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 فارسی پایه سوم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 16

همراه با فایل صوتی
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبابا توجه بر اینکه پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 فارسی پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با…