Skip to main content
آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی (آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی)

آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی (آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی)

آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی (آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی)

آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی (آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی)

عنوان آزمایش:
آزمایش آستانه دو نقطه ای
آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی
 
تعداد صفحات: ۴
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
آستانه دو نقطه ای عبارت است از کمترین فاصله بین دو محرک نزدیک به هم که اجازه می دهد تا آن دو از یکدیگر تشخیص داده شود می توان گفت که آستانه تشخیصی یا آستانه دو نقطه ای حالت خاصی از آستانه مطلق است یعنی می توان آستانه تشخیصی را طوری تعریف کرد که به آستانه مطلق تبدیل شود بدین صورت که می توان گفت که آستانه تشخیصی یعنی…

آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی (گزارش کار آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی)

آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی (گزارش کار آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی)

آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی (گزارش کار آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی)

آزمایش آستانه دو نقطه ای یا آستانه تشخیصی (گزارش کار آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی)

عنوان آزمایش:
آزمایش آستانه دو نقطه ای
آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی
 
تعداد صفحات: ۴
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
آستانه دو نقطه ای عبارت است از کمترین فاصله بین دو محرک نزدیک به هم که اجازه می دهد تا آن دو از یکدیگر تشخیص داده شود می توان گفت که آستانه تشخیصی یا آستانه دو نقطه ای حالت خاصی از آستانه مطلق است یعنی می توان آستانه تشخیصی را طوری تعریف کرد که به آستانه مطلق تبدیل شود بدین صورت که می توان گفت که آستانه تشخیصی یعنی…

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها - آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها - آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – گزارش کار استانه اختلافی
آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی
آزمایش آستانه اختلافی وزن
 
تعداد صفحات: ۲
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
هدف آزمایش
وسایل لازم
روش کار
مشخصات ازمودنی
نتایج
 
مرحله دوم
در طول آزمایش یک وزنه ثابت در نظر می گیریم که در این آزمایش ۱۰۰ گرم می باشد . بعد وزنه های بالاتر و کم تر از ۱۰۰ گرم را به صورت تصادفی همراه با وزنه ۱۰۰ گرم به آزمودنی ارائه می کنیم و نظر آزمودنی را…

آزمایش آستانه اختلافی (گزارش کار ازمایش استانه اختلافی)

آزمایش آستانه اختلافی (گزارش کار ازمایش استانه اختلافی)

آزمایش آستانه اختلافی (گزارش کار ازمایش استانه اختلافی)

آزمایش آستانه اختلافی (گزارش کار ازمایش استانه اختلافی)

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – گزارش کار استانه اختلافی
آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی
آزمایش آستانه اختلافی وزن
 
تعداد صفحات: ۲
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
هدف آزمایش
وسایل لازم
روش کار
مشخصات ازمودنی
نتایج
 
مرحله دوم
در طول آزمایش یک وزنه ثابت در نظر می گیریم که در این آزمایش ۱۰۰ گرم می باشد . بعد وزنه های بالاتر و کم تر از ۱۰۰ گرم را به صورت تصادفی همراه با وزنه ۱۰۰ گرم به آزمودنی ارائه می کنیم و نظر آزمودنی را…

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – گزارش کار استانه اختلافی
آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی
آزمایش آستانه اختلافی وزن
 
تعداد صفحات: ۲
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
هدف آزمایش
وسایل لازم
روش کار
مشخصات ازمودنی
نتایج
 
مرحله دوم
در طول آزمایش یک وزنه ثابت در نظر می گیریم که در این آزمایش ۱۰۰ گرم می باشد . بعد وزنه های بالاتر و کم تر از ۱۰۰ گرم را به صورت تصادفی همراه با وزنه ۱۰۰ گرم به آزمودنی ارائه می کنیم و نظر آزمودنی را…

گزارش کار ازمایش استانه اختلافی - آزمون آستانه اختلافی

گزارش کار ازمایش استانه اختلافی – آزمون آستانه اختلافی

گزارش کار ازمایش استانه اختلافی - آزمون آستانه اختلافی

گزارش کار ازمایش استانه اختلافی – آزمون آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – گزارش کار استانه اختلافی
آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی
آزمایش آستانه اختلافی وزن
 
تعداد صفحات: ۲
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
هدف آزمایش
وسایل لازم
روش کار
مشخصات ازمودنی
نتایج
 
مرحله دوم
در طول آزمایش یک وزنه ثابت در نظر می گیریم که در این آزمایش ۱۰۰ گرم می باشد . بعد وزنه های بالاتر و کم تر از ۱۰۰ گرم را به صورت تصادفی همراه با وزنه ۱۰۰ گرم به آزمودنی ارائه می کنیم و نظر آزمودنی را…

آزمایش آستانه اختلافی - آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی – آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی - آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی – آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – گزارش کار استانه اختلافی
 
 
تعداد صفحات: ۲
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
هدف آزمایش
وسایل لازم
روش کار
مشخصات ازمودنی
نتایج
 
مرحله دوم
در طول آزمایش یک وزنه ثابت در نظر می گیریم که در این آزمایش ۱۰۰ گرم می باشد . بعد وزنه های بالاتر و کم تر از ۱۰۰ گرم را به صورت تصادفی همراه با وزنه ۱۰۰ گرم به آزمودنی ارائه می کنیم و نظر آزمودنی را درباره اختلاف وزن دو وزنه یادداشت می کنیم .
 
 …

گزارش کار استانه اختلافی -

گزارش کار استانه اختلافی – ,آستانه اختلافی آزمایش روان شناسی تجربی

گزارش کار استانه اختلافی - ,آستانه اختلافی آزمایش روان شناسی تجربی

گزارش کار استانه اختلافی – ,آستانه اختلافی آزمایش روان شناسی تجربی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – گزارش کار استانه اختلافی
آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی
آزمایش آستانه اختلافی وزن
 
تعداد صفحات: ۲
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
هدف آزمایش
وسایل لازم
روش کار
مشخصات ازمودنی
نتایج
 
مرحله دوم
در طول آزمایش یک وزنه ثابت در نظر می گیریم که در این آزمایش ۱۰۰ گرم می باشد . بعد وزنه های بالاتر و کم تر از ۱۰۰ گرم را به صورت تصادفی همراه با وزنه ۱۰۰ گرم به آزمودنی ارائه می کنیم و نظر آزمودنی را…

آزمایش آستانه اختلافی وزن - آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی

آزمایش آستانه اختلافی وزن – آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی

آزمایش آستانه اختلافی وزن - آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی

آزمایش آستانه اختلافی وزن – آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی

 
آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی
آزمایش آستانه اختلافی وزن
 
تعداد صفحات: ۲
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
هدف آزمایش
وسایل لازم
روش کار
مشخصات ازمودنی
نتایج
 
مرحله دوم
در طول آزمایش یک وزنه ثابت در نظر می گیریم که در این آزمایش ۱۰۰ گرم می باشد . بعد وزنه های بالاتر و کم تر از ۱۰۰ گرم را به صورت تصادفی همراه با وزنه ۱۰۰ گرم به آزمودنی ارائه می کنیم و نظر آزمودنی را درباره اختلاف وزن دو وزنه یادداشت می کنیم .
 
 …

آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی

آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی

آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی

آزمایش آستانه ادراکی حساسیت پوستی یا آستانه تشخیصی

عنوان آزمایش:
آزمایش آستانه دو نقطه ای
آزمایش حساسیت پوستی در روانشناسی تجربی
 
تعداد صفحات: ۴
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
آستانه دو نقطه ای عبارت است از کمترین فاصله بین دو محرک نزدیک به هم که اجازه می دهد تا آن دو از یکدیگر تشخیص داده شود می توان گفت که آستانه تشخیصی یا آستانه دو نقطه ای حالت خاصی از آستانه مطلق است یعنی می توان آستانه تشخیصی را طوری تعریف کرد که به آستانه مطلق تبدیل شود بدین صورت که می توان گفت که آستانه تشخیصی یعنی…