Skip to main content

بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم

پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی اهتمام ورزیده استسؤالات پژوهش ۱ آیا آموزش مشارکتی منجر به پیشرفت تحصیلی پایه هفتم و نهم می‌شود؟ ۲ آیا میزان رضایت دانش آموزان در زمان تدریس بصورت مشارکتی بسیار بیشتر از رضایت آنها زمان تدریس بصورت سخنرانی است؟ ۳– آیا آموزش مشارکتی موجب افزایش میزان فعالیت و مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یاد
بیشتر بخوانید