دانلود پاورپوینت ویژگی های قاره آمریکا

دانلود پاورپوینت ویژگی های قاره آمریکا

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب

وسعت و موقعیت جغرافیایی‌

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-خاک-پوشش گیاهی جانوری

قلمروها

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد-زبان-مذاهب)

آمریکای شمالی

جغرافیای طبیعی آمریکای شمالی

زمین شناسی و اقلیم آمریکای شمالی

رودها و نباتات (پوشش گیاهی‌) و رابطه آن با خاک‌

کلیات جغرافیای انسانی‌ آمریکای شمالی

جغرافیای سیاسی‌ آمریکای شمالی

آمریکای مرکزی (وسعت و موقعیت جغرافیایی‌ آمریکای مرکزی)

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-خاک-پوشش گیاهی جانوری

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد)

آمریکای‌جنوبی‌(وسعت و موقعیت جغرافیایی)‌

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-پوشش گیاهی جانوری

قلمروها 

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد)

وسعت و موقعیت جغرافیایی

از نظر وسعت قاره آمریکا از ۵۵ درجه عرض جنوبی تا ۸۵ درجه عرض شمالی بین اقیانوس‌اطلس و اقیانوس کبیر واقع شده است‌. از قطب شمال تا نزدیکی‌های قطب جنوب امتداد دارد.این قاره مجموعاً (با جزیره گرینلند) ۴۳ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و به این ترتیب قارهآمریکامثل آسیا مساحتی برابر با مجموع تقریبی مساحت دو قاره آفریقا و اروپا دارد که درحدود۲۵% کل مساحت جهان را شامل می‌شود.

 در یک‌تقسیم‌بندی کلی ما می‌توانیم قاره آمریکا را از حیث پستی و بلندی به ۹ ناحیه تقسیم کنیم که‌عبارتند از:

الف ـ ناحیه شمال آمریکای‌شمالی مانند جنوب کوهستانی نیست‌.

ب ـ ناحیه مرکزی آمریکای‌شمالی که سرزمینی مسطح و هموار و حاصلخیز است‌.

ج – ناحیه شرقی آمریکای‌شمالی منطقه‌ای کوهستانی مانند آپالاش است‌.

د ـ ناحیه غربی آمریکای‌شمالی منطقه‌ای کوهستانی مانند کوهستان مرتفع و عظیم راکی است‌.

هـ ـ ناحیه شمالی آمریکای‌جنوبی که در قسمت‌های شمالی آن جلگه‌ها و جنوب آن دارای‌ارتفاعات می‌باشند.

و ـ ناحیه مرکزی آمریکای‌جنوبی پوشیده از جنگل‌های استوایی است‌.

ز ـ ناحیه شرقی آمریکای‌جنوبی که منطقه‌ای کوهستانی است‌.

ج ـ ناحیه غربی آمریکای‌جنوبی منطقه‌ای کوهستانی مانند جبال آند است‌.

فایل پاورپوینت ۳۸ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
قاره آمریکا , ویژگی های قاره آمریکا , وسعت و موقعیت جغرافیایی‌ قاره آمریکا , جفرافیای انسانی قاره آمریکا , آمریکای شمالی , آمریکای جنوبی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن بر سیستم های سکونت گاهی

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن بر سیستم های سکونت گاهی

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مقدمه

شهرها یکی از قالبهـای فیزیکـی روابـط اجتمـاعی ، اقتصـادی و سیاسـی جامعـه اسـت و تغییراتی که در روند شهرنشینی رخ میدهد ، تابعی است از تغییراتـی کـه در زنـدگی اجتمـاعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه صورت میپذیرد

جهانی شدن در اثر پست مدرنیسـم بـا شـهرگرایی و کـلان شـهر گرایی پیونـدی نزدیـ ک دارد . جهانی شدن سبب شد که برخی از شهرهای جهانی به کانونهای مهم اقتصادی و سیاسـی تبـدیل شوند.

روش مــدیریت شـهرها، سیاســتهــای اقتصـادی شـهر، سلســله مراتــب شــهری، ارتبــاط کلانشهرها و جهان شهرها با همدیگر و با سایر نواحی شهری به ویـژه نـواحی روسـتایی و … از جمله مسایلی است که تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن قرار گرفته اند. در اقتصاد شـهری بـه دنبـال جذب سرمای هایه ی مستقیم خارجی و افزایش میزان سهم GDP ( تولید ناخالص ملی)، کاهش فقـر شهری و افزایش میزان اشتغال و… در مدیریت به دنبال اعطای قدرت تر بیش به سـا کنین شـهری ا ثرات جهانی شدن بر ماهیت، ساختار و عملکرد شهرها و اجرای بیش تر سیاستهای شهروندی و مدیریت مشـتر ک، اهمیـت دادن بـه درخواسـت هـای شهروندان و ، … اینها مسایلی هستند که امروزه در شهرها، به ویـژه در شـهرهای جهـانی مشـاهده می شود.

جهانی شدن و شهرها

شهر تجلی فضایی نظامهای اقتصادی- اجتماعی و کالبدی حاکم بر شهروندانش است. این نظامها مناسباتی دیالکتیکی بین شکل و عملکرد شهر برقرار می کنند و موجب پویایی مستمر شهری می شوند. بر این اساس، شهر را می توان هم علت و هم معلول دانست.

و در ادامه داریم:

شکل گیری شهرهای آینده از چند جهت قابل بررسی است

جهانی شدن و شهروندی

جهانی شدن و مشکل کلانشهرها

 ملزومات جدید زندگی در کلان شهرها در عصر جهانی شدن

تأثیر جهانی شدن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر

فایل پاورپوینت ۱۵ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
جهانی شدن سکونت , تاثیر جهانی شدن بر سکونت , جهانی شدن و شهروندی , جهانی شدن و مشکل کلانشهرها

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن بر سیستم های سکونت گاهی

دانلود پاورپوینت تاثیر جهانی شدن بر سیستم های سکونت گاهی

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مقدمه

شهرها یکی از قالبهـای فیزیکـی روابـط اجتمـاعی ، اقتصـادی و سیاسـی جامعـه اسـت و تغییراتی که در روند شهرنشینی رخ میدهد ، تابعی است از تغییراتـی کـه در زنـدگی اجتمـاعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه صورت میپذیرد

جهانی شدن در اثر پست مدرنیسـم بـا شـهرگرایی و کـلان شـهر گرایی پیونـدی نزدیـ ک دارد . جهانی شدن سبب شد که برخی از شهرهای جهانی به کانونهای مهم اقتصادی و سیاسـی تبـدیل شوند.

روش مــدیریت شـهرها، سیاســتهــای اقتصـادی شـهر، سلســله مراتــب شــهری، ارتبــاط کلانشهرها و جهان شهرها با همدیگر و با سایر نواحی شهری به ویـژه نـواحی روسـتایی و … از جمله مسایلی است که تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن قرار گرفته اند. در اقتصاد شـهری بـه دنبـال جذب سرمای هایه ی مستقیم خارجی و افزایش میزان سهم GDP ( تولید ناخالص ملی)، کاهش فقـر شهری و افزایش میزان اشتغال و… در مدیریت به دنبال اعطای قدرت تر بیش به سـا کنین شـهری ا ثرات جهانی شدن بر ماهیت، ساختار و عملکرد شهرها و اجرای بیش تر سیاستهای شهروندی و مدیریت مشـتر ک، اهمیـت دادن بـه درخواسـت هـای شهروندان و ، … اینها مسایلی هستند که امروزه در شهرها، به ویـژه در شـهرهای جهـانی مشـاهده می شود.

جهانی شدن و شهرها

شهر تجلی فضایی نظامهای اقتصادی- اجتماعی و کالبدی حاکم بر شهروندانش است. این نظامها مناسباتی دیالکتیکی بین شکل و عملکرد شهر برقرار می کنند و موجب پویایی مستمر شهری می شوند. بر این اساس، شهر را می توان هم علت و هم معلول دانست.

و در ادامه داریم:

شکل گیری شهرهای آینده از چند جهت قابل بررسی است

جهانی شدن و شهروندی

جهانی شدن و مشکل کلانشهرها

 ملزومات جدید زندگی در کلان شهرها در عصر جهانی شدن

تأثیر جهانی شدن بر ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر

فایل پاورپوینت ۱۵ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
جهانی شدن سکونت , تاثیر جهانی شدن بر سکونت , جهانی شدن و شهروندی , جهانی شدن و مشکل کلانشهرها

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت بادگیر

دانلود پاورپوینت بادگیر

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب 

مقدمه

شیوه ساختن بادگیر

عناصر بادگیر

عملکرد بادگیر

انواع بادگیر

چشم‌اندازآینده با ورود معماری مدرن

انواع بادگیر در مناطق کویری ایران

مصالح ساختمانی بادگیرها

نماسازی بادگیر

”بادگیر“ تهویه مطبوع خانه های کویری

مقدمه

حرکت هوا را به دلیل اختلاف فشار جو  ”باد ” گویند. 

”باد“ روی زمین عامل مهمی در تبادل دما ، رطوبت و انتقال ذرات معلق است.

این امر در ایجاد شرایط آسایش انسان یا اخلال در آن نقش مهمی دارد. 

جابجایی هوا در بالا بردن سطح کارایی ذهنی وفیزیکی افراد و کاهش میزان 

ابتلاع به بیماریها بسیار موثر است. همچنین میتواند عاملی در کاهش مصرف 

سوخت های فسیلی باشد.

اهمیت ”باد ”در طرح و ساخت محیط مسکونی از دیر باز مورد توجه بوده 

است.ارسطو چهار قرن قبل از میلاد و ویترویرس معمارروسی یک قرن قبل از 

میلاداز روش استفادۀ باد در معماری و شهر سازی صحبت می کنند.

در کشور ما در طی قرون متمادی تمام ساختمانها با توجه به اقلیم و شرایط 

محیطی ساخته می شده است. آفتاب، باد، رطوبت، سرما،گرما و به طور کلی

 شرایط آب و هوایی و جغرافیایی تأثیر مستقیمی در معماری سنتی ایران در 

مناطق مختلف داشته است.

بارزترین روش تهویه طبیعی ساختمان“ باد گیر“ است.

بادگیرهایی با اشکال مختلف در بسیاری از شهرهای مرکزی وجنوبی ایران بر 

حسب“ سرعت“ و ”جهت باد ”مطلوب طراحی و اجراء شده اند.

فایل پاورپوینت ۵۶ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
بادگیر , شیوه ساختن بادگیر , عملکرد بادگیر , انواع بادگیر , مصالح ساختمانی بادگیرها

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت بادگیر

دانلود پاورپوینت بادگیر

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب 

مقدمه

شیوه ساختن بادگیر

عناصر بادگیر

عملکرد بادگیر

انواع بادگیر

چشم‌اندازآینده با ورود معماری مدرن

انواع بادگیر در مناطق کویری ایران

مصالح ساختمانی بادگیرها

نماسازی بادگیر

”بادگیر“ تهویه مطبوع خانه های کویری

مقدمه

حرکت هوا را به دلیل اختلاف فشار جو  ”باد ” گویند. 

”باد“ روی زمین عامل مهمی در تبادل دما ، رطوبت و انتقال ذرات معلق است.

این امر در ایجاد شرایط آسایش انسان یا اخلال در آن نقش مهمی دارد. 

جابجایی هوا در بالا بردن سطح کارایی ذهنی وفیزیکی افراد و کاهش میزان 

ابتلاع به بیماریها بسیار موثر است. همچنین میتواند عاملی در کاهش مصرف 

سوخت های فسیلی باشد.

اهمیت ”باد ”در طرح و ساخت محیط مسکونی از دیر باز مورد توجه بوده 

است.ارسطو چهار قرن قبل از میلاد و ویترویرس معمارروسی یک قرن قبل از 

میلاداز روش استفادۀ باد در معماری و شهر سازی صحبت می کنند.

در کشور ما در طی قرون متمادی تمام ساختمانها با توجه به اقلیم و شرایط 

محیطی ساخته می شده است. آفتاب، باد، رطوبت، سرما،گرما و به طور کلی

 شرایط آب و هوایی و جغرافیایی تأثیر مستقیمی در معماری سنتی ایران در 

مناطق مختلف داشته است.

بارزترین روش تهویه طبیعی ساختمان“ باد گیر“ است.

بادگیرهایی با اشکال مختلف در بسیاری از شهرهای مرکزی وجنوبی ایران بر 

حسب“ سرعت“ و ”جهت باد ”مطلوب طراحی و اجراء شده اند.

فایل پاورپوینت ۵۶ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
بادگیر , شیوه ساختن بادگیر , عملکرد بادگیر , انواع بادگیر , مصالح ساختمانی بادگیرها

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه

فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

دانلود پاورپوینت مهندسی فرودگاه

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

اجزای مختلف تشکیل دهنده فرودگاه بزرگ

انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه

طرح سیستمی فرودگاه

سیاست ها و مبانی دستیابی به اهداف طرح سیستمی فرودگاه در ایران

مراحل مطالعه توسعه شبکه فرودگاهی در بخش پروازهای داخلی

طرح جامع فرودگاه

طرح تفصیلی یا پروژه ای فروگاه

عناصر و اجزای فرایند برنامه ریزی فرودگاه

 عوامل مؤثر در انتخاب محل فرودگاه

 مقدمه 

برنامه ریزی فرودگاه فرایندی پیچیده است.

در بر نامه ریزی فرودگاه تحلیل فعالیت ها بدون توجه به تأثیر بر فعالیت های دیگر قابل انجام نیست.

در برنامه ریزی فرودگاه باید نیازهای همه جانبه مجموعه ای از فرودگاه های یک منطقه، ایالت یا کشور مورد بررسی قرار گیرد.

فایل پاورپوینت ۴۲ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
فرودگاه , مهندسی فرودگاه , اجزای مختلف تشکیل دهنده فرودگاه بزرگ , طرح سیستمی فرودگاه , طرح جامع فرودگاه , عناصر و اجزای فرایند برنامه ریزی فرودگاه

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

دانلود پاورپوینت انرژی خورشیدی

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب 

تاریخچه

اولین کاربردهای انرژی خورشیدی در طول تاریخ

آبگرمکن های خورشیدی

تاریخچه

 انسان اولیه غار نشین با ایجاد دریچه هائی در برابر نور خورشید از آن برای گرمایش بهره می گرفت و از پرتوهای خورشید بعنوان وسیله ای برای آتش افروختن و جوشاندن آب از طریق انعکاس و متمرکز کردن نور استفاده می نمود .

 در دوران سفالگری روحانیون معابد به کمک جامهای بزرگ طلائی براق پرتوهای خورشید را بر آتشدانهای محراب منعکس کرده و آنها را می افروختند .

 در دوره آمنوفیس سوم از فراعنه مصر (بیش از ۱۴۰۰ سال قبل از میلاد ) مجسمه هائی ساخته شد که بر اثر تابش خورشید برآنها و جریان هوای گرم در آنها اصواتی بگوش می رسید که جنبه اعجاب انگیزی داشته است .

 در سال ۲۱۲ قبل از میلاد دانشمند بزرگ یونانی ، ارشمیدس، با نصب تعداد زیادی آئینه های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته است نور خورشید را بر روی کشتی های رومیان متمرکز نمود و آنها را به آتش کشید.

 فایل پاورپوینت ۱۹ اسلاید

چند اسلاید به صورت عکس میباشد.

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
خورشید , انرژی خورشیدی , کاربردهای انرژی خورشیدی , آبگرمکن های خورشیدی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت ویژگی های قاره آمریکا

دانلود پاورپوینت ویژگی های قاره آمریکا

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب

وسعت و موقعیت جغرافیایی‌

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-خاک-پوشش گیاهی جانوری

قلمروها

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد-زبان-مذاهب)

آمریکای شمالی

جغرافیای طبیعی آمریکای شمالی

زمین شناسی و اقلیم آمریکای شمالی

رودها و نباتات (پوشش گیاهی‌) و رابطه آن با خاک‌

کلیات جغرافیای انسانی‌ آمریکای شمالی

جغرافیای سیاسی‌ آمریکای شمالی

آمریکای مرکزی (وسعت و موقعیت جغرافیایی‌ آمریکای مرکزی)

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-خاک-پوشش گیاهی جانوری

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد)

آمریکای‌جنوبی‌(وسعت و موقعیت جغرافیایی)‌

چهره زمین (ناهمواریها) واقلیم

شبکه آب ها-پوشش گیاهی جانوری

قلمروها 

جغرافیای انسانی(جمعیت-نژاد)

وسعت و موقعیت جغرافیایی

از نظر وسعت قاره آمریکا از ۵۵ درجه عرض جنوبی تا ۸۵ درجه عرض شمالی بین اقیانوس‌اطلس و اقیانوس کبیر واقع شده است‌. از قطب شمال تا نزدیکی‌های قطب جنوب امتداد دارد.این قاره مجموعاً (با جزیره گرینلند) ۴۳ میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و به این ترتیب قارهآمریکامثل آسیا مساحتی برابر با مجموع تقریبی مساحت دو قاره آفریقا و اروپا دارد که درحدود۲۵% کل مساحت جهان را شامل می‌شود.

 در یک‌تقسیم‌بندی کلی ما می‌توانیم قاره آمریکا را از حیث پستی و بلندی به ۹ ناحیه تقسیم کنیم که‌عبارتند از:

الف ـ ناحیه شمال آمریکای‌شمالی مانند جنوب کوهستانی نیست‌.

ب ـ ناحیه مرکزی آمریکای‌شمالی که سرزمینی مسطح و هموار و حاصلخیز است‌.

ج – ناحیه شرقی آمریکای‌شمالی منطقه‌ای کوهستانی مانند آپالاش است‌.

د ـ ناحیه غربی آمریکای‌شمالی منطقه‌ای کوهستانی مانند کوهستان مرتفع و عظیم راکی است‌.

هـ ـ ناحیه شمالی آمریکای‌جنوبی که در قسمت‌های شمالی آن جلگه‌ها و جنوب آن دارای‌ارتفاعات می‌باشند.

و ـ ناحیه مرکزی آمریکای‌جنوبی پوشیده از جنگل‌های استوایی است‌.

ز ـ ناحیه شرقی آمریکای‌جنوبی که منطقه‌ای کوهستانی است‌.

ج ـ ناحیه غربی آمریکای‌جنوبی منطقه‌ای کوهستانی مانند جبال آند است‌.

فایل پاورپوینت ۳۸ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
قاره آمریکا , ویژگی های قاره آمریکا , وسعت و موقعیت جغرافیایی‌ قاره آمریکا , جفرافیای انسانی قاره آمریکا , آمریکای شمالی , آمریکای جنوبی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت سیل و راههای مقابله با آن

فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

دانلود پاورپوینت سیل و راههای مقابله با آن

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

مناطق تحت تاثیر سیل در دنیا

تصاویری از خرابی ناشی از سیل در مناطق مختلف دنیا

علل پدیده سیل

عوامل بوجود اورنده سیل

عوامل اسیب پذیری در برابر سیل

خسارات ناشی از سیل

راههای پیشگیری از سیل

مقدمه 

افزایش جریان بالا امدن سریع سطح اب در یک رودخانه ونیز بالا امدن سطح اب راکه منجر به زیر اب رفتن زمین های پست می گردد سیل می گویند.

می توان گفت در میان بلایای طبیعی که براثر تغییرات جوی وانقلابهای درون زمین به وجود می ایند سیل مخرب ترین نوع انهاست که سالانه جان هزاران نفر را طعمه خود کرده یا زخمی مجروح واواره می کند . سیل علاوه بر انسانها به راهها تاسیسات اب وبرق وگاز-اماکن عمومی-باغ ها –محصولات کشاورزی دام وطیور وغیره نیز خسارت وارد می کند.

کشور ایران به عنوان دهمین کشور بلاخیز معرفی شده است به طوری که از میان ۴۰ نوع بلایای طبیعی ۳۱نوع ان در ایران رخ میدهد.

در طول ۹۰ سال اخیر بیش از ۱۲۰ هزار نفر از هموطنان مادر اثر وقوع بلایای طبیعی کشته شده اند

فایل پاورپوینت ۱۶ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
سیل , راههای مقابله با سیل , علل پدیده سیل , خسارات ناشی از سیل , راههای پیشگیری از سیل

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت سیل و راههای مقابله با آن

فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

دانلود پاورپوینت سیل و راههای مقابله با آن

خرید آنلاین

گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

فهرست مطالب

مقدمه

مناطق تحت تاثیر سیل در دنیا

تصاویری از خرابی ناشی از سیل در مناطق مختلف دنیا

علل پدیده سیل

عوامل بوجود اورنده سیل

عوامل اسیب پذیری در برابر سیل

خسارات ناشی از سیل

راههای پیشگیری از سیل

مقدمه 

افزایش جریان بالا امدن سریع سطح اب در یک رودخانه ونیز بالا امدن سطح اب راکه منجر به زیر اب رفتن زمین های پست می گردد سیل می گویند.

می توان گفت در میان بلایای طبیعی که براثر تغییرات جوی وانقلابهای درون زمین به وجود می ایند سیل مخرب ترین نوع انهاست که سالانه جان هزاران نفر را طعمه خود کرده یا زخمی مجروح واواره می کند . سیل علاوه بر انسانها به راهها تاسیسات اب وبرق وگاز-اماکن عمومی-باغ ها –محصولات کشاورزی دام وطیور وغیره نیز خسارت وارد می کند.

کشور ایران به عنوان دهمین کشور بلاخیز معرفی شده است به طوری که از میان ۴۰ نوع بلایای طبیعی ۳۱نوع ان در ایران رخ میدهد.

در طول ۹۰ سال اخیر بیش از ۱۲۰ هزار نفر از هموطنان مادر اثر وقوع بلایای طبیعی کشته شده اند

فایل پاورپوینت ۱۶ اسلاید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار
شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

اشتراک بگذارید:

برچسب ها :
سیل , راههای مقابله با سیل , علل پدیده سیل , خسارات ناشی از سیل , راههای پیشگیری از سیل

دانلود فایل