Skip to main content
کاهش وزن بدون ورزش ورژیم

کاهش وزن بدون ورزش ورژیم

کاهش وزن بدون ورزش ورژیم

کاهش وزن بدون ورزش ورژیم

پس از مدت کوتاهی گوش دادن به این مدیتیشن قدرتمند:
باورهای قدرتمند در باره زندگی سالم را در اغوش میگیرید
باور به توانایی های خود برای ایجاد تغیرات بادوام
یاد میگیرید که در هر وضعیتی خود را دوست بدارید
احساس راحتی داشتن در پوست خود
یافتن حمایت از طرف خودتان که نیاز دارید
 

روند کاهش وزن واقعی با تغییر الگوهای ناخوداگاه شروع میشود که زندگی شما را اتوماتیک جلو میبرد. این مدیتیشن کاهش وزن انگیزه شما را برای غلبه بر اعتیاد…