پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل 1 علوم هشتم

پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل 1 علوم هشتم

پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل 1 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد علوم پایه هشتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 
با…

پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل 6 علوم هشتم

پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل 6 علوم هشتم

پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل 6 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنظیم هورمونی علوم پایه هشتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 26

 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت حس و حرکت فصل 5 علوم هشتم

پاورپوینت حس و حرکت فصل 5 علوم هشتم

پاورپوینت حس و حرکت فصل 5 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت حس و حرکت علوم پایه هشتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 32

 

 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 

با…

پاورپوینت تنظیم عصبی فصل 4 علوم هشتم

پاورپوینت تنظیم عصبی فصل 4 علوم هشتم

پاورپوینت تنظیم عصبی فصل 4 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنظیم عصبی علوم پایه هشتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 24

 

 
 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل 3 علوم هشتم

پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل 3 علوم هشتم

پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل 3 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت از درون اتم چه خبر علوم پایه هشتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29

 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل 2 علوم هشتم

پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل 2 علوم هشتم

پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل 2 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی علوم پایه هشتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 29

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار…

پاورپوینت شکست نور فصل 15 علوم هشتم

پاورپوینت شکست نور فصل 15 علوم هشتم

پاورپوینت شکست نور فصل 15 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت شکست نور علوم پایه هشتم،
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 24

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 
با توجه بر اینکه…

پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل 14 علوم هشتم

پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل 14 علوم هشتم

پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل 14 علوم هشتم

 
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت نور و ویژگی های آن علوم پایه هشتم
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 19

قسمتی از متن:

 
نور چگونه منتشر می شود وقتی نور از شکاف میان یک یا چند جسم کدر عبور می کند، مسیر نور روی زمین، باریکه نوری تشکیل می دهد. هرچه عرض شکاف کمتر باشد، باریکه نوری که تشکیل می شود، نازک تر خواهد بود.
 

پرتو نور نازک ترین باریکه نوری را که بتوان تصور کرد، پرتو نور نامیده می شود. هر باریکه نور در عمل از تعداد بی شماری…

پاورپوینت هوازدگی فصل 13 علوم هشتم

پاورپوینت هوازدگی فصل 13 علوم هشتم

پاورپوینت هوازدگی فصل 13 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت هوازدگی علوم پایه هشتم
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 23

 
پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 
با توجه بر…

پاورپوینت سنگ ها فصل 12 علوم هشتم

پاورپوینت سنگ ها فصل 12 علوم هشتم

پاورپوینت سنگ ها فصل 12 علوم هشتم

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت سنگ ها علوم پایه هشتم،
 
فرمت: پاورپوینت ppt
 
تعداد اسلاید: 28

 

پوشش کامل درس همراه با پاسخ فعالیت ها
 

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درس
 
 
فونت های استاندارد و بک گراندهای متنوع و زیبا متناسب با بحث
 
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 

 
با توجه…