بسته آموزشی هوش املاکی

بسته آموزشی هوش املاکی

بسته آموزشی هوش املاکی

بسته آموزشی هوش املاکی

اگر میخواهید در زمینه مشاورین املاک تبدیل به مشاوری حرف ای شوید .
اگر میخواهید نکات ریز خرید و فروش املاک را یاد بگیرید.
اگر میخواهید در بین همکارانتان حرف اول در خرید فروش را بزنید.؟؟
اگر نکات جذب مشتری و وفاداری مشتری را یاد ندارید؟؟
پکیج آموزشی هوش املاکی همه نکات ریز و درشت املاک را به شما آموزش میدهد….

مجموعه کامل قوانین و قراردادهای کاربردی مشاورین املاک

مجموعه کامل قوانین و قراردادهای کاربردی مشاورین املاک

مجموعه کامل قوانین و قراردادهای کاربردی مشاورین املاک

مجموعه کامل قوانین و قراردادهای کاربردی مشاورین املاک

این فایل شامل دو مجموعه به شرح ذیل است :
۱) مجموعه قوانین کاربردی مشاورین املاک
۲) مجموعه قراردادهای کاربردی مشاورین املاک…