لیست پسوند و پیشوند فامیلی مورد تایید سازمان ثبت احوال

لیست پسوند و پیشوند فامیلی مورد تایید سازمان ثبت احوال

لیست پسوند و پیشوند فامیلی مورد تایید سازمان ثبت احوال

لیست پسوند و پیشوند فامیلی مورد تایید سازمان ثبت احوال…

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 27
 

به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

 
با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان عمران کار و فناوری نهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش…

پاورپوینت پودمان تأسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان تأسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان تأسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان تأسیسات مکانیکی کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 35
 
 

به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان تأسیسات مکانیکی کار و فناوری نهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب…

پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 37
 
 

به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان برق کار و فناوری نهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد…

پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوری نهم

 
عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 25
 
 
 

به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان بازی های رایانه ای کار و فناوری نهم به طور حرفه ای تهیه…

پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 27

 

به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان ساز و کارهای حرکتی کار و فناوری نهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب…

پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 24
 
به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها

 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان ترسیم با رایانه کار و فناوری نهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را…

پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 29
 
 
 

به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان الگوریتم کار و فناوری نهم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت…

پاورپوینت پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کار و فناوری نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 27
 
 

به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا
با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان هدایت تحصیلی حرفه ای کار و فناوری نهم به طور حرفه ای تهیه شده و…

پاورپوینت پودمان صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) کار و فناوری نهم

پاورپوینت پودمان صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) کار و فناوری نهم

عنوان پاورپوینت: پاورپوینت پودمان صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) کار و فناوری پایه نهم
 

فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 27
 
 
 

به همراه پاسخ کارکلاسی و پرسش ها
 
 
پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی
 
بکارگریی تم های متنوع، افکت ها، تصاویر مرتبط با هر بخش و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت پودمان صنایع دستی (برجسته کاری روی فلز مس) کار و…