دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ نارنجستان-کد 2195

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ نارنجستان-کد 2195

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ نارنجستان-کد 2195

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ نارنجستان-کد 2195
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:2500*1668 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری مسجد صورتی-کد 2196

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری مسجد صورتی-کد 2196

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری مسجد صورتی-کد 2196

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری مسجد صورتی-کد 2196
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:2500*1875 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری نارنجستان-کد 2197

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری نارنجستان-کد 2197

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری نارنجستان-کد 2197

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری نارنجستان-کد 2197
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:2500*1875 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از نقاشی سقف چوبی خانه قوام شیراز-کد 2198

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از نقاشی سقف چوبی خانه قوام شیراز-کد 2198

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از نقاشی سقف چوبی خانه قوام شیراز-کد 2198

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از نقاشی سقف چوبی خانه قوام شیراز-کد 2198
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:2500*1875 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی لعابدار مسجد -کد 2199

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی لعابدار مسجد -کد 2199

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی لعابدار مسجد -کد 2199

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی لعابدار مسجد -کد 2199
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:5734*3543 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر اول و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

دانلود پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنيد

دانلود پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنيد

دانلود پاورپوینت چگونه قند خون خود را كنترل كنيد با فرمت ppt ودر 11 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی از متن پاورپوینت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-
اسلاید 1 :
براي اندازه گيري قند خون، شما به يك گلوكز سنج (گلوكومتر) و وسايل همراه آن نياز داريدكه شامل موارد زير مي باشد:
.1لنست (نيشتر)
.2كلاهك ويژه نيشتر زدن به برجستگي انگشت
.3كلاهك ويژه نيشتر زدن براي محل برجسته ديگر
.4گلوكز سنج (گلوكومتر)
.5ابزار نيشتر زدن (محل قرار دادن لنست)
.6شاخص براي اندازه…

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان-کد 2200

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان-کد 2200

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان-کد 2200

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان-کد 2200
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:3338*2827 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ نیاوران-کد 2201

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ نیاوران-کد 2201

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ نیاوران-کد 2201

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ نیاوران-کد 2201
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:4032*3024 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان-کد 2202

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان-کد 2202

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان-کد 2202

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان-کد 2202
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:4453*2010 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2203

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2203

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2203

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2203
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:1600*1067 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …