Skip to main content

دانلود کارآموزی پیاده سازی شش سیگما در شرکت لنت پارس


دانلود کارآموزی پیاده سازی شش سیگما در شرکت لنت پارس گام اول (فاز تعریف) شرایط اجرای پروژه را مهیا می سازد و غالباً تیم را با چالش بزرگی مواجه می کند. در این مرحله تیم باید به سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهد: روی چه موضوعی کار می کند؟ علت انتخاب این مسألۀ بخصوص چیست؟ مشتری کیست؟ نیازهای مشتری چیست؟ در حال حاضر چگونه این کار را انجام می دهیم؟ منافع حاصل از بهبود کدامند؟ در فاز تعریف ، عمده کارهایی که صورت می پذیرد عبارتند از : ۱- انتخاب پروژه و تهیه پیش نویس منشور پروژه …. فرمت ورد ۹۲ صفحه …

دانلود کارآموزی Servqual سنجش کیفیت خدمات در بیمارستان شهید رهنمون با استفاده از تکنیک سروکوآل مدل EPI


دانلود کارآموزی Servqual سنجش کیفیت خدمات در بیمارستان شهید رهنمون با استفاده از تکنیک سروکوآل مدل EPI   کیفیت خدمات ، موضوعی است پیچیده ، سازمانهای جهت اندازه گیری کیفیت خدمات خود نیازمند مدلهای مختلف شده ای هستند که توانایی دستگاه ارزیابی کیفیت خدمات در بخش دولتی را به اثبات رسانده و معیار مناسبی جهت اندازه گیری سطح رضایت مندی مشتریان (ارباب رجوع ) را ارائه نمایند. یکی از مدلهای توسعه یافته در اندازه گیری کمی کیفیت خدمات در بخش دولتی متعلق به پاراسورامان ، می باشد مدل SERVQUAL سعی در اندازه گیری کیفیت خدمات در جائی که کیفیت خدمت به عنوان یک ضرورت جهت درک مشتری . …. فرمت ورد ۱۰۷ صفحه …

دانلود کارآموزی ارزیابی کار و زمان در شرکت نازپر یزد


دانلود پروژه ارزیابی کار و زمان در شرکت نازپر یزد بررسی کار و زمان استاندارد انجام کار در بخش تولید پوشک بچه. حدود مکانی تحقیق: حدود مکانی تحقیق در کارخانه نازپر یزد واقع در شهرک صنعتی ولیعصر زارچ که با مساحتی حدود ۲۰۰۰ متر مربع می باشد. … فرمت ورد ۳۴ صفحه …