Skip to main content

مقاله نگارش رزومه و CV

همانگونه که هر انسانی برای شناسایی هویت خود و یا دیگران دارای شناسنامه است جهت اشتغال یا ادامه تحصیل نیز نیازمند شناسنامه تحصیلی می باشد که به آن رزومه یا Curriculum Vitae”“ گفته می شود امروزه یکی از مهمترین راههای برقراری ارتباط نگارش نامه، توصیه نامه، CV و رزومه می باشد نگارش هر یک از موارد فوق ساختار خاص خود را دارد و اگر چه ساده باشد اما
بیشتر بخوانید