Skip to main content

دانلود مقاله فسخ نکاح


با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (فسخ نکاح) را تهیه کنید.
فایل : word (..doc) – تعداد ۸۳ صفحه
قسمتی از متن :
 
‏۱
‏مقدمه
‏تعریف خانواده :
‏۱‏«‏- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به طور هم آ‏هنگ از نکاح نموده اند ‏»‏دعاوی خانوادگی – عارفه مدنی کرمانی ‏–‏ تهران ‏–‏ انتشارات مجد ‏–‏ چاپ اول ‏–‏ جلد اول- صفحه ۱۰٫
‏«‏خانواده به ‏معنای‏ عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب ازشخص وخویشان نسبی ‏همسر‏ او ، گروهی که ازیکدیگر ارث می برندمواد ۸۶۲، ۱۰۳۲ قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند‏ ‏- مختصر حقوق خانواده – دکتر سیدحسین صفایی ‏–‏ اسدالله امامی ‏–‏ تهران ‏–‏ انتشارات میزان – چاپ هشتم ۱۳۸۴٫جلد اول ‏–‏ صفحه ی ۱۱٫
‏ ‏»«‏ ماده ۱۰۳۲ : قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .
‏طبقه اول : پدر ومادر واولاد …

دانلود مقاله فسخ نکاح

دانلود مقاله فسخ نکاح

دانلود مقاله فسخ نکاح

دانلود مقاله فسخ نکاح

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (فسخ نکاح) را تهیه فرمایید.
قسمتی از متن :
 
‏1
‏مقدمه
‏تعریف خانواده :
‏1‏«‏- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است ازمجموع اشخاصی که به واسطه قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود نکاح ، عقدی است که به واسطه آن زن و مرد به قصد مشارکت در زندگی وتعاون بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین تعریفی است که حقوقدانان ما تقریبا به…