Skip to main content
هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل

هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل

هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل

هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل

همانطور که در ویدیوی معرفی هم مشاهده کردید با انتخاب یکی از استان ها موقعیت آن در نقشه و داده های مربوط به آن در نمودار و جدول هایلایت می شود . انتخاب استان با کلیک بر روی موقعیت آن در نقشه و یا با کلیک بر روی نام استان در نمودار و جدول , و یا انتخاب از لیست کشویی انجام خواهد شد . همچنین با انتخاب طیف رنگ دلخواه نقشه حرارتی ایران بر اساس طیف انتخاب شده بازسازی می شود .
در این داشبورد به هایلایت کردن ایتم انتخاب شده و مشاهده این مورد بر روی…