Skip to main content

بررسی جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم در جریان آزاد

جزئیات هندسی و فیزیکی مسأله مورد نظر برای شبیه­ سازی عددی در این بخش بیان خواهد شد تحلیل جریان سیال اطراف دو سیلندر مربعی پشت سر هم در جریان آزاد مدنظر این تحقیق می­باشد
بیشتر بخوانید