Skip to main content

نرم افزار تعاملی جدول ضرب هوشمند اعداد


نرم افزار تعاملی جدول ضرب هوشمند اعداد: نرم افزار تعاملی جدول ضرب دارای حجم بسیارپایین بوده وبروی همه رایانه های مدارس  وحتی تلفن های همراه هوشمند اجرامی گردد. وکارباآن برای معلم و دانش آموزان ابتدایی آسان وجذاب است.استفاده ازاین نرم افزار  تعاملی هم می تواند درکلاس درس برای آموزش جدول ضرب  های متنوع توسط معلم باشد وهم اینکه معلم آن رابصورت تمرین الکترونیک برای جلسات بعدی به دانش آموزان  برای تثبیت یادگیری واگذارنماید. استفاده ازین نرم افزار بصورت گروهی درکلاس درس وتاثیر دادن آن درارزشیابی مستمر دانش آموزان می تواند ضمن ایجادجذابیت درآموزش،باعث مشارکت گروهی وتعامل سازنده بین دانش آموزان گردد. هم چنین والدین می توانند درمنزل به همراه والدین   وکمک آنها اقدام به استفاده ازین برنامه تعاملی نمایند. نرم افزار جدول ضرب تعاملی قابلیت  تولید جدول ضرب های متنوع براساس نیاز تدریس معلم وتوانایی دانش آموزان یک کلاس وپایه های مختلف ابتدایی ومتوسطه اول دارد.وباتوجه به تعاملی بودن آن برای دانش آموزان مدارس مختلف ازجمله مدارس روستایی نیزکاربردی ترخواهدبود. …