Skip to main content
دانلود مقاله شرح ثابتهاي عددي 20 ص

دانلود مقاله شرح ثابتهای عددی ۲۰ ص

دانلود مقاله شرح ثابتهای عددی 20 ص

دانلود مقاله شرح ثابتهای عددی ۲۰ ص

شرح ثابتهای عددی ۲۰ ص – word (..doc) – پزشکی –
قسمتی از متن :
 
‏شرح ثابتهای عددی :
‏جاوا رمز بکار می برد تا در نهایت مشخص کند که ارزش یک دیتا باید در طول اجرای برنامه کاربردی ثابت باقی بماند . ادامه دادن قراردادهای مثل زیر نامیده می شود .
‏برای نشان دادن تایپ دیتا با یک پیشوند حرف کوچک شروع کنید .
‏برای بقیه اسم همه حرف بزرگ را استفاده کنید .
‏برای تسهیل خواندن اسم کلمه ها را با خط کشیدن (Underline‏) زیر آن متمایز کنید .
‏ کلمات کلیدی نهایی را…