Skip to main content
سفالگری

سفالگری

سفالگری

سفالگری

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه……………………………………………………………………………….. ۲
سفال………………………………………………………………………………… ۴
تاریخچه هنر سفالگری در ایران…………………………………………………… ۹
دورهٔ اشکانیان………………………………………………………………………. ۱۲
دورهٔ ساسانى………………………………………………………………………… ۱۳
دوران اسلامى………………………………………………………………………. ۱۵
دوران…

چرمسازی

چرمسازی

چرمسازی

چرمسازی

مقدمه
یکی از اشیایی که بسیاری از نیازهای اساسی انسان را در روزگارانبسیار دور تامین می‌کرد، پوست حیوانات بود که انسانهای اولیه به منظور برآوردننیازهای غذایی خود آنها را شکار می‌کردند و از پوست آنها به روشهای گوناگون برایتهیه پاپوش ، سپر ، زره چرمی ، کلاه رزمی چرمی ، تیردان چرمی ، چکمه و غیره استفادهمی‌کردند. امروزه با وجود گذشت قرنها ، هنوز پوست حیوانات در نقش یکی از مواد اساسیبرای تهیه لباس ، پوشاک و وسایل دیگر و نیز جنبه‌های…

پارچه قلمکار

پارچه قلمکار

پارچه قلمکار

پارچه قلمکار

موضوع تحقیق:
پارچه قلمکار
 
 
فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………… ۲
چاپ پارچه و چاپ سنتی…………………………………………………….. ۴
پارچه قلمکار…………………………………………………………………… ۵
شستشو و رنگرزی پارچه…………………………………………………… ۸
مراحل چاپ چیت یا قلمکار…………………………………………………… ۹
چگونگی چاپ باتیک…………………………………………………………… ۱۱
پارچه بافی در…

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت

روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت
 
 
 
 
 
آسیب شناسی فرش
به منظور استفاده صحیح و مطلوب از فرش و جلوگیری از وارد آمدن خسارات و آسیب می بایست در ابتدا عوامل مخرب را شناسایی کرد ، بدنبال راه های حفاظت و نگهداری مرسوم و علمی گشت در ابتدا آسیبها را طبق جدول ۱ طبقه بندی می نماییم، سپس به توضیح آن می پردازیم.
جدول شماره (۱)
آسیب های وارده به فرش در زمانهای زیر بروز می کند:

قبل از دو تولید
در هنگام پروسنه تولید
بعد از تولید قبل از…