Skip to main content

بیمه عدم النفع

بیمه عدم النفع

 
موضوع: بیمه عدم النفعسابقه ی بیمه عدم النفعآغاز فعالیت در بیمه عدم النفع را باید بعد از جنگ جهانی اول جستجو کرد تا این زمان فقط خطر آتش سوزی بیمه می شد و خساراتی که واحد تولید کننده صنعتی از بیمه گر دریافت می کرد تقریباً برای ادامه فعالیت تولیدی کافی به نظر می رسید بعدها برخی از واحدهای تولیدی که از مراکز اعتباری و بانکها وام گرفته بودند با توقف فعالیت نه تنها محصولی تولید نمی کردند بلکه فشار پرداخت اقساط وام نیز بر دوش آنها سنگینی می…

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی

  
بیمه تامین اجتماعی :مصوب‌ 21 اردیبهشت‌ ماه‌ 1339 (کمیسیون‌ مشترک‌ کار مجلسین‌)فصل‌ اول‌ – کلیات‌ماده‌ 1 – تأمین‌ و اجرای‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ به‌ عهده‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ کارگران‌ که‌ در این‌ قانون‌ سازمان‌ نامیده‌ خواهد شد محول‌ می‌گردد.ماده‌ 2 – سازمان‌ عهده‌دار بیمه‌ و تعاون‌ کلیه‌ کارگران‌ در موارد زیر ط‌بق‌ مقررات‌ این‌…

بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالث

بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالث

بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالث بیمه اتومبیل – بیمه شخص ثالثتوضیحات مهم در مورد بیمه شخص ثالث انتخاب نوع دیه بعهده مقصر حادثه است و ارزانترین نوع دیه دشتر می باشد. چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماههای حرام (شامل : رجب ، ذیقعده ، ذیخجه و محرم) اتفاق افتد یک سوم به دیه فوت اضافه می شود در این صورت جنانچه دیه کامل ده میلیون تومان باشد دیه در ماه حرام حدود سیزده و نیم میلیون تومان خواهد گردید . به همین علت خرید بیمه نامه با پوشش جانی هشت میلیون تومان برای…

بیمه زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟

بیمه زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟

 بیمه زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟
به زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟ بیمه افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره و نگرانی از حوادث زیانبار احتمالی آینده، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است.از نظر فقهی، بیمه چه نوع معامله ای است؟ طبق فتوای حضرت امام خمینی(ره) بیمه عقدی است مستقل و تمام اقسام آن صحیح.موضوع بیمه یا بیمه شده چیست؟ مورد بیمه، موضوع بیمه یا بیمه شده هر سه به یک مفهوم است اموال، مسئولیت یا شخصی است که تحت پوشش بیمه ای قرار می…

بررسی صنعت بیمه ای کشور

بررسی صنعت بیمه ای کشور

 
بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروزصنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب گروه گزارش: فرانک جواهردشتی، مریم خلیلی عراقی و مهرانگیز یقین لو
اشاره از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از…

بیمه چه فوایدی دارد

بیمه چه فوایدی دارد

به زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟ بیمه افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره و نگرانی از حوادث زیانبار احتمالی آینده، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است.
از نظر فقهی، بیمه چه نوع معامله ای است؟ طبق فتوای حضرت امام خمینی(ره) بیمه عقدی است مستقل و تمام اقسام آن صحیح.
موضوع بیمه یا بیمه شده چیست؟ مورد بیمه، موضوع بیمه یا بیمه شده هر سه به یک مفهوم است اموال، مسئولیت یا شخصی است که تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
با انواع ریسک چگونه باید برخورد کرد؟…

بیمه شخص ثالث و سر نشین

بیمه شخص ثالث و سر نشین

بیمه شخص ثالث و سرنشین
بر اساس ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ،کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد موسسات بیمه داخلی بیمه…

تشکلات کارگری و مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی

تشکلات کارگری و مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی

 
تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللیپس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و…

تشکلهای کارگری و کار فرمایی

تشکلهای کارگری و کار فرمایی

 
تشکلهای کارگری و کارفرمایی شورا به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی و پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی تشکیل می شود. برای اجرای صحیح قانون کار در واحدهای تولیدی و صنعتی و … حمایت و صیانت نیروی کار ، تشکل های کارگری و کارفرمایی بصورت شوراهای اسلامی کار انجمن های صنفی و یا نمایندگان کارگران در واحدها تشکیل می شوند اهم وظایف اداره کل کارواموراجتماعی در خصوص تشکیل این تشکل ها به…

بیمه کار و امور اجتماعی

بیمه کار و امور اجتماعی

 وزارت کارواموراجتماعی 
اداره کل بازرسی کار
مترجم: مرجان شعبانی
ویراستار: بابک بسطامی
 
فهرست۱- مقدمه۲- چارچوب حوادث ناشی از کار۳- اهداف و موارد کاربرد آمار حوادث شغلی۱-۳- موارد استفاده۲-۳- اجزاء و تعاریف۳-۳- حوادث شغلی۴-۳- حوادث رفت و آمد۵-۳- آسیب های شغلی۶- ۳- واحد یا مورد آسیب شغلی۳-۷- از کار افتادگی۴- دامنه شمول۱-۴- آسیب های شغلی۲-۴- اشخاص، فعالیت های اقتصادی و مناطق جغرافیایی۳-۴- انواع داده ها ۵- اندازه گیری و برآورد مصدومیت های شغلی۱-۵- مصدومیت…