Skip to main content
مهندسي مجدد سازمانها

مهندسی مجدد سازمانها

مهندسی مجدد سازمانها

مهندسی مجدد سازمانها

مهندسی مجدد سازمانها
مقدمه
پیش گفتار نویسنده
مهندسی مجدد سازمانها را می توان از جهات مختلف ، محصول تکامل طبیعی و عملی استراتژیهای کاربردی برخی از رویکردهای مدیریتی اخیر دانست که تأثیر عمده ای بر نحوه نگرش مدیریت و دگرگونی سازمانها داشته است .
این رویکردهای جدید شامل « مدیریت کیفیت جامع » ( TQM ) [1] ، « رقابت بر مبنای زمان » ، « تمرکز بر روی مشتریان » و جدیدترین آنها « مهندسی مجدد پردازش ها » ( BPR ) [2] هستند . مهندسی مجدد…