Skip to main content

تحقیق در موضوع تاثیر دستگاههای atmخودپرداز در زندگی روزمره این تحقیق ۶۰ صفحه هست

با توجه به اهمیت دستگاههای خودپرداز سعی شده در این تحقیق مورد بررسی قررار گیرد در این تحقیق از زمان حضور اولین دستگاه در جهان و همچنین اولین دستگاه در ایران و انوع  انها به مرور زمان پرداخته شده است. …

تبدیل همه واحد های دمایی به یکدیگر


          تبدیل همه واحد های دمایی به یکدیگراین برنامه قادر است تنها با وارد کردن مقدار دما در هر یک از واحدهای سانتیگراد، فارنهایت، کلوین یا رانکین، مقادیر دمایی در دیگر واحدها را ارائه دهد. نمونه پاسخ این برنامه در زیر آمده است: Select The Unit of The Known Temperature Value :    1 : Centigrade    2 : Farenheit    3 : Kelvin    4 : Rankin                 => 2Enter The Value of Temperature in Farenheit Unit (F) : 100 The Temperature Values in All Units :    Centigrade : 37.778    Farenheit : 100.000    Kelvin : 310.928    Rankin : 559.670  انجام پروژه های برنامه نویسی به زبان متلب MATLAB به همراه توضیحات لازم و تفهیم کامل مطالب – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک تدریس برنامه نویسی با نرم افزار متلب MATLAB ، تدریس خصوصی درس استاتیک، دینامیک، مقاومت …

بررسی تاثیر تعداد المان در محاسبه فرکانس طبیعی ارتعاشات محوری میله مخروطی به روش اجزاء محدود


            در این برنامه یک میله مخروطی با طول و قطر بزرگ و کوچک دلخواه که توسط کاربر وارد می شود، و همچنین جنس دلخواه مدل سازی شده و سپس با تعیین کمترین و بیشترین تعداد المان، تاثیر تعداد المان بر فرکانس طبیعی ارتعاشات محوری میله مخروطی محاسبه و رسم می گردد. نحوه المان بنده قطعه به صورت زیر است: نمونه ای از اطلاعات وارد شده توسط کاربر و نمودار رسم شده توسط این برنامه در زیر آمده اند: انجام پروژه های برنامه نویسی به زبان متلب MATLAB به همراه توضیحات لازم و تفهیم کامل مطالب – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک تدریس برنامه نویسی با نرم افزار متلب MATLAB ، تدریس خصوصی درس استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح توضیح و تفهیم کامل مطالب و مباحث کتب درسی – حل مسائل و تمرینات مختلف و رفع اشکال توسط دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ٠٩٣۶٩۶٢١٣٧۶   …

فروشگاه فایل سل محبوب


این یک محصول از سایت کار وب است …

محاسبه عددی انتگرال حجم زیر رویه توابع دو متغیره


        در این برنامه انتگرال توابع دو متغیره به صورت عددی محاسبه می گردد. ابتدا تابع مورد نظر برحسب x و y از کاربر دریاف شده و دامنه انتگرال گیری با دو مقدار در راستای x و دو مقدار در راستای y مشخص می شود. سپس تعداد المان های انتگرال گیری در دو راستا تعیین می شود. هر چه تعداد المان ها بیشتر باشد دقت بالاتر می رود، اما سرعت حل پایین تر می آید. در انتها برنامه نتایج انتگرال حجم زیر رویه تابع در ناحیه مورد نظر را به کاربر ارائه می دهد. یک نمونه از حل برنامه در زیر آمده است:    *** FEM Function Integrator Program ***Enter the function f(x,y) to integration : sin(x)*sin(y)Enter the lower bound of direction x : 0Enter the upper bound of direction x : piEnter the lower bound of direction y : 0Enter the upper bound of direction y : piEnter the number of elements in x direction : 20Enter the number of elements in y direction : 20Integration Value of Function f(x,y)in Range [0,3.1416] and [0,3.1416] is : 3.9836 انجام پروژه های برنامه نویسی به زبان متلب MATLAB به ه …

آموزش جامع VBA


این فایل آموزش جامع و کامل vba در اکسل به زبان لاتین می باشد. این فایل علاوه بر آموزش در هر قسمت مثال های زده شده است که به راحتی قسمت مورد نظر را متوجه خواهید شد. برای استفاده از این کتاب ارزش مند لازم نیست کاملا به انگلیسی مسلط باشید. اگر زبان شما در حد متوسط باشد به راحتی می توانید از این کتاب ارزش مند استفاده کنید. …

مثال های جامع VBA

این فایل مجموعه کاملی از نمونه کد های vba در اکسل می باشد. در این فایل تقریبا تمامی کد های مورد نیاز شما مثال زده شده است و شما کافیست کد مورد نظر را کپی و در فایل خود استفاده کنید. …

محاسبه مقاومت محورهای تحت پیچش


              در این برنامه کد طراحی محورها با جنس های مختلف و مقاطع متنوع تحت بار یکنواخت ارائه می گردد. شکل این مقاطع و اطلاعات مورد نیاز به صورت زیر است:             (۱) دایره تو پر        (۲) دایره تو خالی    (۳) جدار نازک بسته      (۴) جدار نازک باز نتایجی که این برنامه ارائه خواهد داد: مساحت سطح مقطع شافتحجم شافتجرم شافتممان اینرسی جرمی شافتتنش برشی ماکزیممتنش برشی مینیممسفتی پیچشی (فنریت) شافتزاویه پیچش ماکزیممفرکانس طبیعی شافتضریب ایمنیوضعیت نهایی : ایمن یا شکسترسم نمودار تنش برشی در تمام نقاط مقطعرسم نمودار زاویه پیچش در راستای طول شافتنمونه نمودارهای رسم شده برای تنش برشی در مقطع و زاویه پیچش در طول شافت: انجام پروژه های برنامه نویسی به زبان متلب MATLAB به همراه توضیحات لازم و تفهیم کامل مطالب – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک تدریس برنامه نویسی با نرم افزار متلب MATLAB ، تدریس خصوصی درس استاتیک، دینامیک، مقاومت م …

محاسبه مقاومت میله های تحت کشش و فشار و ستون های تحت کمانش


              در این برنامه کد طراحی میله-ستون ها با جنس های مختلف و مقاطع متنوع تحت بار یکنواخت ارائه می گردد. شکل مقاطع مورد استفاده به صورت زیر است:      (۱) دایره تو پر         (۲) دایره تو خالی         (۳) مستطیل توپر         (۴) مستطیل توخالی      (۵) نبشی         (۶) ناودانی         (۷) تی         (۸) آی شکل تکیه گاه های مورد استفاده برای ستون نیز به صورت زیر است: نتایجی که این برنامه ارائه خواهد داد: مرکز سطح مقطع میله-ستونمساحت سطح مقطع میله-ستونممان اینرسی مقطع میله-ستونحجم میله-ستونجرم میله-ستونطول موثر ستونشعاع ژیراسیون مقطع ستونضریب رعنایی (لاغری) ستوننیروی بحرانی کمانش ستونتنش نرمالسفتی (فنریت) میله-ستونتغییر طول ماکزیممفرکانس طبیعی میله-ستونضریب ایمنیوضعیت نها …

تحلیل استاتیکی تیر تحت بار متمرکز


          این برنامه نمودارهای جسم آزاد، نیروی برشی و گشتاور خمشی تیرهای تحت بار عرضی را رسم می­کند. مورد استفاده: دانشجویان رشته های مرتبط با مهندسی مکانیک و عمران شکل تکیه گاه های تیر و اطلاعات مورد نیاز آنها به صورت زیر است: (۱) تکیه گاه های مفصل-مفصل (۲) تکیه گاه های گیردار-آزاد نتایج: رسم نمودار جسم آزاد تیررسم نمودار نیروی برشی تیررسم نمودار گشتاور خمشی تیرنمونه نمودارهای رسم شده برای یک تیر دو سر مفصل: انجام پروژه های برنامه نویسی به زبان متلب MATLAB به همراه توضیحات لازم و تفهیم کامل مطالب – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مکانیک تدریس برنامه نویسی با نرم افزار متلب MATLAB ، تدریس خصوصی درس استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح توضیح و تفهیم کامل مطالب و مباحث کتب درسی – حل مسائل و تمرینات مختلف و رفع اشکال توسط دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ٠٩٣۶٩۶٢١٣٧۶   …